Årsmöte 2017

Järnäsklubbs Östra Samfällighetsförening kallar till årsmöte söndag den 23 juli kl. 14.00, Bygdegården Järnäsklubb.

Motion till vägföreningar skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 juli 2017 under adress Järnäsklubbs Östra Vägsamfällighet, Järnäsklubb 127, 914 91 Nordmaling eller via
E-post ostra@outlook.com

Styrelsens förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justeringsmän
3. Fastställande av röstlängd
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016/2017
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Motioner
8. Avgift för 2017/2018
9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017/2018
10. Val av styrelse och suppleanter
11. Val av revisor och revisorsuppleant
12. Val av valberedning
13. Övriga frågor