Vad är en samfällighetsförening?

Att bilda en samfällighetsförening är ett bra sätt att organisera skötseln av mark eller anläggningar som ägs tillsammans. En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta samfälligheter, till exempel gemensamhetsanläggningar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer. Den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, träffa avtal och ingå andra rättshandlingar, se lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Vad samfällighetsföreningen förvaltar framgår av stadgarna som normalt hänvisar till det anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat.

Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter kan en samfällighetsförening också förvalta:

  • samfälligheter enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)
  • mark som gemensamt tillhör vissa fastigheter
  • servitut eller annan rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt
  • samfälligheter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
  • samfälligheter enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

En samfällighetsförening kan också bildas för att sköta (förvalta) en samfällighet som redan finns och som sköts direkt av delägarna. Varje delägare i en samfällighet har rätt att när som helst begära att en samfällighetsförening ska bildas. Och när en sådan begäran framställs till Lantmäteriet ska en förening alltid bildas. En begäran om att bilda en samfällighetsförening går alltså före den redan existerande förvaltningen som delägarna gör direkt. På juristspråk talar man om att föreningsförvaltning alltid kan bryta delägarförvaltning.

Läs mer om samfällighetsförening pdf