Farthinder

Onsdag den 5:e september läggs ett farthinder ut på vägen i höjd med vägtrumman som finns ca 250 meter från landsvägen. Tillsammans med den ”30-zon”, som infördes på vår samfällighets vägområde år 2003, hoppas vi att åtgärden ska ge ett positivt utfall i form av sänkta hastigheter så att ytterligare åtgärder inte behöver vidtas.
Farthindret kommer att ligga kvar till och med oktober månad, men kan komma att tas bort tidigare om vintersäsongen infinner sig före månadsskiftet oktober/november. Inriktningen är att hindret åter igen läggs ut när nästa års sommarvägbana är aktuell.

Så beslutade årsmötet

Årsmötet den 12 augusti beslutade att vägavgiften även för 2018/2019 ska vara 1000kr. Och som vanligt hoppas vi att ni som har en andel betalar in sin avgift direkt till Bankgiro: 437-6190 och ni andra kommer att få en faktura.

Protokollet kommer att läggas ut så fort alla underskrifter är klara men redan här kan vi presentera den nya styrelsen.

  • Till ordförande på 2 år valdes Douglas Hallöf
  • Till vice ordförande på 2 år valdes Mikael Lindvall
  • Till ordinarie styrelseledamot på 1 år valdes Rolf Olofsson (fyllnadsval)
  • Stina A. Gezelius kvarstår 1 år som kassör och webbansvarig.
  • Till revisorer på 1 år valdes Mats Börjesson och Erik Säfström.
  • Till valberedning valdes Stig Strömberg (sammankallande) och Anders Lennartsson.

Vi tackar alla som var med på årsmötet och hoppas på ett bra vägår.

Nu är det klart

Inför vintern är nu dikesgrävning, trumbyte och dikesklippning klar. Vi kommer naturligtvis att fortsätta med underhållet av vår vackra väg och ser med tillförsikt an på vinterns ankomst.

IMG_0792

Senaste nytt

• Protokoll från konstituerande mötet och det första styrelsemötet ligger under fliken ”protokoll”.

• L-entrepenad AB (Peter Lundberg) är anlitad för dikesgrävning och trumbyte enligt beslut från årsmötet och kommer att påbörja arbetet under augusti/september.

• Slyröjningen kommer att påbörjas i slutet på augusti.

slyröjning