Årsmötet 2021

Årsmötet gick av stapeln den 25 juli och för tredje året på raken genomfördes mötet utomhus på Axelsson/Gezelius gård. Antalet närvarande medlemmar var samma antal som förra året nämligen 18 stycken. Mats Börjesson valdes till ordförande för mötet och ett stort tack till dig Mats för ett väl genomfört uppdrag.

Föreningen mönstrar till en viss del en ny styrelse, vilket framgår av årsmötesprotokollet. Stina Axelsson Gezelius lämnar styrelseuppdraget efter att förtjänstfullt hanterat föreningens ekonomi under de senaste 6 åren. Tack Stina för din insats!

Protokoll från årsmötet finns publicerat under fliken ”Protokoll” på hemsidans startsida. Undertecknat och justerat protokoll, tillsammans med närvarolistan, finns tillgängligt hos föreningens nyvalde kassör Rolf Olofsson.

Styrelsen önskar alla medlemmar en god fortsättning på sommaren!

Välkommen till årsmöte

Söndag den 25 juli 2021 klockan 15:00
Axelsson Gezelius gård i Järnäsklubb

Styrelsen har beslutat att även detta år genomföra årsstämman utomhus på grund av att pandemin fortfarande påverkar vårt samhälle med risk för att spridning av smittan fortsätter.

Inriktningen är att årsstämman blir kort och effektiv utan att inskränka medlemmarnas rättigheter. För dem som inte personligen kan närvara vid mötet vill styrelsen påtala möjligheten att delta via ombud, dvs använda fullmakt. Deltagare på mötet får företräda fler medlemmar än en (ref. Lagen 2020:198). Fullmaktsformulär bifogas kallelsen.
Inget fika kommer att tillhandahållas i samband med mötet.
För att minimera antalet deltagare rekommenderar styrelsen att endast en representant från varje fastighet deltar på årsmötet.

Handlingar till mötet finns tillgängliga här på föreningens hemsida under meny ”Årsmöteshandlingar”, samt tillhandahålls vid mötet.

Styrelsen önskar er alla en glad sommar!

Vi hade ett styrelsemöte i söndags där vi bland annat tog upp det kommande årsmötet som går av stapeln söndag den 25 juli. Vi kommer att hålla mötet under samma former och på samma plats som förra året. Det innebär att vi även detta år väljer bort kaffe med dopp efter årsmötets genomförande. Vi hoppas att så många som möjligt ändå kommer till mötet och att vädret står oss bi. Påminner om att ni som ombud kan företräda fler medlemmar än en (enligt lagen 2020:198 § 10). Formell kallelse kommer senast 14 dagar före årsmötet.

Stormens framfart förra hösten innebar att ett stort antal träd fick vika ner sig inför naturens krafter. Det ledde i sin tur till, att efter den nödvändiga/akuta avverkningen av vindfällor, så blev antalet timmertransporter för utforsling av virket längs vår väg avsevärt högre än vad vi kunnat förvänta oss. Speciellt påtagligt ser man det på vägdel 2 (Salterikorsningen – Trollskatan). Styrelsen har därför fattat två beslut i strävan att återställa vägen i ett bättre skick. Dels har ansökan om särskilt driftbidrag skickats till Trafikverket och dels så kommer styrelsen att föreslå att medlemsavgiften för verksamhetsåret höjs med 100 kronor per andel i Ga I respektive Ga II. 

Ytterligare en punkt på styrelsemötets dagordning var kampen mot lupinerna. I södra Sverige har uttrycket ”mördarsnigelns otursdag” myntats och för vår del får vi travestera på detta och införa ”lupinens otursdag”. Det innebär i handling att vi alla får hjälpas åt att hålla undan denna invasiva art om vi i framtiden vill ha annan blomsteruppsättning än bara lupiner i vårt närområde. 

Väl mött på årsmötet!

Glad Påsk

Senaste styrelsemötet genomfördes söndag den 28 mars. Protokoll från mötet kommer inom kort att publiceras på hemsidan och på Facebook. Vi vill dock redan nu informera om att beslut togs att även i år ställa in städdagen. Detta med bakgrund av rådande omständigheter knutna till pandemin. Sannolikt kommer vissa restriktioner och rekommendationer att fortsätta att gälla ytterligare en tid även om det ser bättre ut nu än på länge. Beträffande själva städningen får vi  tillsammans hjälpas åt var och en för sig att hålla rent och snyggt längs vägområdet.
Glädjande är att alla vägavgifter för verksamhetsåret 2020/2021 har betalats in vilket vi är tacksam för! 
Vår ambition, tro och förhoppning är att vi ska kunna genomföra årsmötet sista söndagen i juli utan några restriktioner. 
Styrelsen önskar alla medlemmar En Glad Påsk!

7 mars

Det är idag mycket halt på vägen. En titt på rådande och kommande väder ligger till grund för beslut om det är klokt att beställa sandning eller ej. Då det är mycket blåsigt idag bedömer vi att om sand skulle läggas ut så skulle den blåsa bort inom kort. Varje sandning kostar föreningen ett 4-siffrigt belopp. Detta faktum ska naturligtvis vägas emot att skapa förutsättningar för att på ett säkert sätt kunna ta sig ut på vägen både till fots och med fordon. Vi försöker göra en så bra avvägning som möjligt.               
Med hänsyn tagen till det skiftande vädret har beslut tagits om att avvakta med sandning tills vidare. 
Vi vill uppmana till stor försiktighet när ni ger er ut på vägen.

God Jul och Gott nytt år!

Det har varit ett besynnerligt år som vi snart får ”lägga till handlingarna”. Vi blickar framåt och nu när ljuset vänder åter så får vi hoppas och tro att vi även är på väg att lämna pandemins mörker bakom oss.
Håll ut, håll avstånd och ta hand om varandra.
Styrelsen önskar er alla God Jul och Gott nytt år!

Ett försök att laga potthål på vägen

I lördags skyfflades potthålen igen med hjälp av spade och grus. Väl medveten om att denna åtgärd skulle bli en tillfällig lösning för att göra vägen behagligare att framföra sitt fordon på, så medförde den rikliga nederbörden som följde dygnen därpå att potthålen/groparna återuppstod snabbare än förväntat.
Vad kan vi då göra för vägen ska hålla en hög standard långsiktigt? Före vintern så kommer ingen ytterligare åtgärd att vidtas. Styrelsens inriktning är att vägen ska hyvlas och tillföras mer grus snarast efter tjällossningen. Enligt Trafikverkets expertis är det den bästa tiden för att utföra nämnda åtgärder. Den blir trafiksäkrare och trevligare både för trafikanterna och för dem som bor intill vägen. Vägen står också bättre emot trafikens och vädrets påverkan, så att det blir mindre risk för potthål och spårbildning. På det sättet kan vi även minska underhållskostnaderna

Årsmötet 2019/2020

För andra året i rad genomfördes 2020 års årsmöte utomhus hos kassören Stina A Gezelius gård i Järnäsklubb. Solen kom med uppehåll från regn och värme till alla 18 medlemmar som kommit för att närvara vid årsmötet.Mötets ordförande, Klas-Göran Sahlén, guidade oss genom dagordningen i den för årsmötet välkända punkter. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan föredrogs, styrelsen gavs ansvarsfrihet och valberedningen lade fram förslag på ledamöter till styrelsen. Protokollet för årsmötet kommer att läggas upp på föreningens hemsida och finnas tillgängligt hos Stina A Gezelius och Rolf Olofsson.Styrelsen tackar för den goda stämning som var och en bidrog med under mötet ochser fram emot att vi kan samlas utan Covid 19 risk nästa år. Därmed också att kunna få oss en god kopp kaffe tillsammans efter genomfört möte. Efter årsmötet informerade Klas-Göran om den planerade framtiden för Järnäs bygdegårdsförening. Bygdegården i Järnäsklubb är såld och ny gemensam lokal för den fortsatta verksamheten blir det gamla bönhuset i Järnäs, som nu är i föreningens ägo.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE

Tid. Söndag den 26 juli 2020 kl. 15.00

Plats. Axlsson-Gezelius, Järnäsklubb 127

Trots den rådande pandemin har styrelsen beslutat att genomföra årsstämman som planerat den 26 juli 2020.  För att minska risken för spridning av coronaviruset kommer mötets arrangemang att i vissa avseenden se lite annorlunda ut jämfört med tidigare år:

  • Mötet kommer att genomföras utomhus och styrelsen rekommenderar att en representant från varje fastighet deltar på årsmötet.
  • Intensionen är att årsstämman blir kort och effektiv utan att inskränka medlemmarnas rättigheter. För dem som inte personligen kan närvara vid mötet vill styrelsen lyfta fram möjligheten att delta via ombud, dvs använda fullmakt. Fullmaktsformulär bifogas kallelsen.
  • Inget fika kommer att tillhandahållas i samband med mötet.

Handlingar till mötet finns tillgängliga på föreningens hemsida, samt tillhandahålls vid mötet.