Is-/snöhyvling och snödikning

Tittar man i almanackan och tillsammans med det vistas utomhus, vissa dagar i alla fall, så anar man att våren är på väg. På tal om väg så planerar vi för att hyvla vägen framöver och i samband med det även snödika, dvs att trycka ut snövallarna en bit utanför snökäpparna. Dessa åtgärder utfördes förra året och bidrog till att vägen kunde torka upp på ett effektivt sätt. Vi har för avsikt att samordna dessa aktiviteter med övriga vägföreningar i vårt närområde.

Ljuset är äntligen på väg

Nu börjar våren äntligen göra intåg och helt plötsligt känns allt lättare.  Till exempel arbetet med att gå igenom alla papper som samlas i en förening som funnits länge. Förrättningsunderlag, styrelseprotokoll, kartor, medlemsregister, rapporter, regler om väghållning, bara för att nämna några av allt som ryms i våra pärmar.
Men vad gör väl det när solen börjat titta fram, fåglarna kvittrar, snön som  sakta men säkert försvinner och allt kryddat med plusgrader och lite takdropp.

peter-lewis-491699-unsplash

Senaste nytt

Kantskärningen/dikesrensningen
Under förra våren torkade vägen snabbt upp och bidragande faktorer till detta var bland annat att kantskärning av plogvallarna hade genomförts under senare del av vintersäsongen, samt att det förekom endast en ringa mängd nederbörd under aktuell period. Ett undantag från vägens välmående beskaffenhet var sträckan närmast öster om korsningen Bygdegårdsvägen/Salterivägen som blev mycket lerig och djupa hjulspår följde därav. För att undvika att samma problem ska uppstå i samband med nästa års snösmältning har Nordmalings Bergteknik AB på styrelsens uppdrag genomfört kantskärning och dikesrensning längs aktuell vägsträcka. Genom denna åtgärd hoppas vi på en effektivare dränering/avrinning från vägen.image1
Slyröjning och stamkvistning
Trafikverket genomförde en besiktning av samfällighetens väg den 4 maj i år och det genomgående omdömet var att vägen är i mycket bra skick. En anmärkning påfördes dock och det var att vägsträckan från i höjd med Konsthallen fram till vändplanen vid Salteriet måste slyröjas och kvistning av träd till minst fri höjd 4,6 meter över vägytan måste genomföras. Dessa åtgärder är nu verkställda.image2

Farthinder

Onsdag den 5:e september läggs ett farthinder ut på vägen i höjd med vägtrumman som finns ca 250 meter från landsvägen. Tillsammans med den ”30-zon”, som infördes på vår samfällighets vägområde år 2003, hoppas vi att åtgärden ska ge ett positivt utfall i form av sänkta hastigheter så att ytterligare åtgärder inte behöver vidtas.
Farthindret kommer att ligga kvar till och med oktober månad, men kan komma att tas bort tidigare om vintersäsongen infinner sig före månadsskiftet oktober/november. Inriktningen är att hindret åter igen läggs ut när nästa års sommarvägbana är aktuell.

Så beslutade årsmötet

Årsmötet den 12 augusti beslutade att vägavgiften även för 2018/2019 ska vara 1000kr. Och som vanligt hoppas vi att ni som har en andel betalar in sin avgift direkt till Bankgiro: 437-6190 och ni andra kommer att få en faktura.

Protokollet kommer att läggas ut så fort alla underskrifter är klara men redan här kan vi presentera den nya styrelsen.

  • Till ordförande på 2 år valdes Douglas Hallöf
  • Till vice ordförande på 2 år valdes Mikael Lindvall
  • Till ordinarie styrelseledamot på 1 år valdes Rolf Olofsson (fyllnadsval)
  • Stina A. Gezelius kvarstår 1 år som kassör och webbansvarig.
  • Till revisorer på 1 år valdes Mats Börjesson och Erik Säfström.
  • Till valberedning valdes Stig Strömberg (sammankallande) och Anders Lennartsson.

Vi tackar alla som var med på årsmötet och hoppas på ett bra vägår.