Nu är det klart

Inför vintern är nu dikesgrävning, trumbyte och dikesklippning klar. Vi kommer naturligtvis att fortsätta med underhållet av vår vackra väg och ser med tillförsikt an på vinterns ankomst.

IMG_0792

Senaste nytt

• Protokoll från konstituerande mötet och det första styrelsemötet ligger under fliken ”protokoll”.

• L-entrepenad AB (Peter Lundberg) är anlitad för dikesgrävning och trumbyte enligt beslut från årsmötet och kommer att påbörja arbetet under augusti/september.

• Slyröjningen kommer att påbörjas i slutet på augusti.

slyröjning

Protokoll för årsmötet

Nu är protokollet påskrivet och klart, ligger under fliken ”protokoll”.

Delar ur protokollet:
– Mötet beslutar om vägavgift I 000.- 2017/2018.
Och som vanligt hoppas vi att ni som har en andel betalar in sin avgift direkt till Bankgiro: 437-6190 och ni andra får en faktura under veckan.

– Betalning av vägavgift.
Revisorerna uppmärksammar återkommande obetalda vägavgifter. Mötet
diskuterar och beslutar att medlemmar som ej betalar årlig avgift påminns via pappersfaktura. Om inbetalning ej skett inom 30 dagar efter fakturadatum går ärendet vidare till inkasso.

Årsmöte 2017

Järnäsklubbs Östra Samfällighetsförening kallar till årsmöte söndag den 23 juli kl. 14.00, Bygdegården Järnäsklubb.

Motion till vägföreningar skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 juli 2017 under adress Järnäsklubbs Östra Vägsamfällighet, Järnäsklubb 127, 914 91 Nordmaling eller via
E-post ostra@outlook.com

Styrelsens förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justeringsmän
3. Fastställande av röstlängd
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016/2017
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Motioner
8. Avgift för 2017/2018
9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017/2018
10. Val av styrelse och suppleanter
11. Val av revisor och revisorsuppleant
12. Val av valberedning
13. Övriga frågor

 

 

Vi ställer in

Regnet behöver vi men det känns som att det blev fel dag vi fick det. På grund av vädret ställer vi alltså in vår städdag.
Men glöm inte bort vårt årsmöte.