Ekonomi/avgifter

Medlemskap i föreningen innebär både rättigheter och skyldigheter. Rättigheten består i att nyttja vägen året runt och skyldigheten är att betala den vägavgift som årsmötet beslutar om. Avgiften ska betalas in senast den 31 december. 

Föreningens medlemmar finns noterade i ett medlemsregister som uppdateras löpande. Vid ägarskifte av fastighet måste den nya ägarens adress, inklusive e-postadress och/eller ett mobilnummer, meddelas till styrelsen. 

Vid Lantmäteriets förrättning inrättades två stycken gemensamhetsanläggningar (GA), benämnda GA I (Järnäs ga:11) respektive GA II (Järnäs ga:12). I anläggningsbeslutet framgår det vilka fastigheter som är delaktiga i respektive GA.  Alla fastigheter fick andelstal i GA I, men förutom andelstal i GA I fick vissa fastigheter enligt anläggningsbeslutet även andelstal i GA II. 

Dessa fastigheter är:
1:12; 1:33; 1:43; 1:78; 19:5; 19:6; 19:8; 19:9; 19:10; 19:11; 19:12 och 19:13.

Efter förrättningsdatumet har Lantmäteriet tilldelat fem nya fastigheter andelstal i både GA I och GA II:
19:15; 19:16; 19:32; 19:35 och 19:36.

Ägarna till de noterade fastigheterna enligt ovan får således en faktura med två olika avgifter, en för varje GA.

Föreningen håller de två GA separerade när det gäller ekonomin. Varje GA har olika utgifter och när uttaxering sker från medlemmarna används de andelstal varje medlem har i respektive GA. Ska man på årsstämman rösta om något som bara berör den ena GA:n är det medlemmar som är delaktiga i den GA:n som röstar. 

De bidrag föreningen får från Trafikverket och Nordmalings kommun fördelas proportionerligt till varje GA. Föreningen bokför dessa projektvis för att hålla koll på ekonomin för respektive GA.