Sy- och buskröjning

Nu är årets sly- och buskröjning av vägkanterna genomförd. Fint blir det men lite vemodigt för nu vet vi att sommaren verkligen är över.

Årsmötet 2019/2020

För andra året i rad genomfördes 2020 års årsmöte utomhus hos kassören Stina A Gezelius gård i Järnäsklubb. Solen kom med uppehåll från regn och värme till alla 18 medlemmar som kommit för att närvara vid årsmötet.Mötets ordförande, Klas-Göran Sahlén, guidade oss genom dagordningen i den för årsmötet välkända punkter. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan föredrogs, styrelsen gavs ansvarsfrihet och valberedningen lade fram förslag på ledamöter till styrelsen. Protokollet för årsmötet kommer att läggas upp på föreningens hemsida och finnas tillgängligt hos Stina A Gezelius och Rolf Olofsson.Styrelsen tackar för den goda stämning som var och en bidrog med under mötet ochser fram emot att vi kan samlas utan Covid 19 risk nästa år. Därmed också att kunna få oss en god kopp kaffe tillsammans efter genomfört möte. Efter årsmötet informerade Klas-Göran om den planerade framtiden för Järnäs bygdegårdsförening. Bygdegården i Järnäsklubb är såld och ny gemensam lokal för den fortsatta verksamheten blir det gamla bönhuset i Järnäs, som nu är i föreningens ägo.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE

Tid. Söndag den 26 juli 2020 kl. 15.00

Plats. Axlsson-Gezelius, Järnäsklubb 127

Trots den rådande pandemin har styrelsen beslutat att genomföra årsstämman som planerat den 26 juli 2020.  För att minska risken för spridning av coronaviruset kommer mötets arrangemang att i vissa avseenden se lite annorlunda ut jämfört med tidigare år:

  • Mötet kommer att genomföras utomhus och styrelsen rekommenderar att en representant från varje fastighet deltar på årsmötet.
  • Intensionen är att årsstämman blir kort och effektiv utan att inskränka medlemmarnas rättigheter. För dem som inte personligen kan närvara vid mötet vill styrelsen lyfta fram möjligheten att delta via ombud, dvs använda fullmakt. Fullmaktsformulär bifogas kallelsen.
  • Inget fika kommer att tillhandahållas i samband med mötet.

Handlingar till mötet finns tillgängliga på föreningens hemsida, samt tillhandahålls vid mötet.

HYVLING OCH GRUSNING AV VÄGEN.

Då sommarväglaget infann sig relativt tidigt i år så var inriktningen att vi skulle grusa, vattna, salta och hyvla vägen betydligt tidigare än förra året. Den förväntade åtgärden har blivit försenad då väghyveln från Svevia inte varit tillgänglig. Vid kontakt med Svevia idag så gavs löfte om att de åtgärdar vägen under vecka 26. Beslut togs även att grusa vägen efter midsommarhelgen då materialet riskerar att damma upp i den torra väderleken. Det blir effektivare att lägga ut gruset i nära samband med vattning, saltning och hyvling.

Inställd städdag

Styrelsen fattade ett beslut den 22 april om att ställa in den planerade städdagen den 23 maj. Anledningen till detta beslut är den rådande coronapandemin och till följd av Folkhälsomyndighetens råd att undvika sammanhang där flera personer träffas. Vi bedömer även att det inte finns några akuta behov av gemensamma insatser för att hålla vägen i farbart skick. 
Egna initiativ i syfte att hålla vägen i god kondition välkomnas. Detta exempelvis genom att från vägen ta bort större stenar som kan förorsaka skada på fordon, eller att plocka bort andra föremål som inte hör hemma på vägen eller i dikena (flaskor, plastpåsar, större grenar etc.), tänk även på att ta bort lupinerna från vägkanten.
Nästa större åtgärd blir hyvling och grusning. Kontakt upprätthålls med närliggande vägföreningar om när detta kan genomföras då samutnyttjande av väghyveln eftersträvas.
Vi önskar alla medlemmar en fin vår och sommar och hoppas att pandemins järngrepp släpper snarast möjligt.

Senaste nytt

Trots storm och regn avklarades årets första styrelsemöte. Protokollet kommer som vanligt att läggas upp här på hemsidan när det är justerat. Vi beslutade bland annat att vår populära städdag blir lördag den 23 maj och nu har vi fyllt den med många uppgifter. I år samlas vi hos Axelsson-Gezelius, Järnäsklubb 127 då bygdegården troligen inte är tillgänglig för oss.

Angående vår snöröjning

Enligt riktlinjer från Trafikverket avseende vinterunderhåll/snöröjning så bör en enskild väg plogas efter varje större snöfall. En tumregel är att vägen ska plogas när snötjockleken är ca 8 centimeter.

Bör- och skallkrav går här hand i hand och i denna gråzon tillkommer även kravet på entreprenören att hålla utlovade plogtider på de statliga vägarna. Detta leder till att entreprenören tvingas undvika att ploga en enskild väg längs den ”statliga rutten” för att minska risken att bli försenad.

För att hålla kostnaderna nere så har styrelsen beslutat att samordna insatserna för snöröjning och sandning av vår enskilda väg med de närbelägna vägföreningarna på Järnäshalvön. Kostnaderna skulle avsevärt stiga om vår förening för egen del skulle beställa plogning/sandning i varje särskilt fall.

Följden av ovanstående leder till att vägen under vintersäsongen temporärt inte kan hålla samma standard som exempelvis en väg i tätbebyggt område, samt att insatsen för att hålla vägen snöröjd kan bli fördröjd. Vi hoppas på förståelse för detta.