Verksamhet

Föreningens verksamhet styrs av de stadgar som upprättades i samband med Lantmäteriets anläggningsbeslut och dessa finns tillgängliga på hemsidan.   Verksamhetsåret omfattar tiden 1 juli – 30 juni och årsmötet hålls den sista söndagen i juli. Då fastställs också kommande års verksamhetsplan och budget.

I praktiken är föreningens uppgift att hålla vägarna i gott skick. Styrelsen presenterar på årsmötet förslag på verksamhetsplan som i huvudsak grundar sig på löpande vägunderhåll, samt att vid behov genomföra särskilda insatser för att säkra vägens framkomlighet. Detta innebär att så mycket som möjligt av de medlemsavgifter och bidrag som föreningen erhåller ska gå till grusning, hyvling, plogning och halkbekämpning. Röjning av buskar och sly längs vägarna är en återkommande aktivitet. 

I slutet av maj månad arrangeras en städ- och trivseldag då vi gemensamt snyggar till vägområdet.  

Hastighetsbegränsning
Rekommenderad hastighetsbegränsning på vägarna är 30 km/tim.
Begränsningen syftar till, förutom sett ur det trafiksäkerhetsmässiga perspektivet, att minska slitaget på vägen och att gynna trivseln för i huvudsak de som har sina fastigheter i nära anslutning till vägen.