VÄGNAMN

Det har visat sig ett intresse för att namnge vår enskilda väg speciellt nu när skylten ”Bygdegård” är borta. Styrelsen har därför tagit beslut om att utlysa en aktivitet där föreningens medlemmar får lämna in förslag på namn på vägen som sträcker sig från korsningen vid landsvägen (väg 504) och går österut mot Trollskatan.

För den vägsträcka som svänger av söderut efter ca 600 meters färd på vår enskilda väg, där Konsthallen och Salteriet finns, gör vi bedömningen att den är allmänt känd som ”Salterivägen” och där föreligger inget behov av förändring. Det är alltså bara vägsträckan föreningen förvaltar som går i ost-västlig riktning från landsvägen till/från Trollskatan som berörs.

Genomförande:
Medlemmarna skickar in förslag på namn till föreningens mailadress ostravag@outlook.com. Alla förslag kommer att presenteras på föreningens Facebook- och hemsida och omröstning sker vid nästa årsstämma. För den som inte kan delta vid stämman ges möjlighet att rösta via fullmakt.

Att tänka på: Tänk på att namnet ska fungera länge och användas av flera generationer. Undvik att ge namn efter existerande företag eftersom vägnamn inte ska ge företag gratisreklam. Namnge heller inte vägen efter levande människor.


Glad Påsk

Senaste styrelsemötet genomfördes söndag den 28 mars. Protokoll från mötet kommer inom kort att publiceras på hemsidan och på Facebook. Vi vill dock redan nu informera om att beslut togs att även i år ställa in städdagen. Detta med bakgrund av rådande omständigheter knutna till pandemin. Sannolikt kommer vissa restriktioner och rekommendationer att fortsätta att gälla ytterligare en tid även om det ser bättre ut nu än på länge. Beträffande själva städningen får vi  tillsammans hjälpas åt var och en för sig att hålla rent och snyggt längs vägområdet.
Glädjande är att alla vägavgifter för verksamhetsåret 2020/2021 har betalats in vilket vi är tacksam för! 
Vår ambition, tro och förhoppning är att vi ska kunna genomföra årsmötet sista söndagen i juli utan några restriktioner. 
Styrelsen önskar alla medlemmar En Glad Påsk!

7 mars

Det är idag mycket halt på vägen. En titt på rådande och kommande väder ligger till grund för beslut om det är klokt att beställa sandning eller ej. Då det är mycket blåsigt idag bedömer vi att om sand skulle läggas ut så skulle den blåsa bort inom kort. Varje sandning kostar föreningen ett 4-siffrigt belopp. Detta faktum ska naturligtvis vägas emot att skapa förutsättningar för att på ett säkert sätt kunna ta sig ut på vägen både till fots och med fordon. Vi försöker göra en så bra avvägning som möjligt.               
Med hänsyn tagen till det skiftande vädret har beslut tagits om att avvakta med sandning tills vidare. 
Vi vill uppmana till stor försiktighet när ni ger er ut på vägen.

God Jul och Gott nytt år!

Det har varit ett besynnerligt år som vi snart får ”lägga till handlingarna”. Vi blickar framåt och nu när ljuset vänder åter så får vi hoppas och tro att vi även är på väg att lämna pandemins mörker bakom oss.
Håll ut, håll avstånd och ta hand om varandra.
Styrelsen önskar er alla God Jul och Gott nytt år!

Ett försök att laga potthål på vägen

I lördags skyfflades potthålen igen med hjälp av spade och grus. Väl medveten om att denna åtgärd skulle bli en tillfällig lösning för att göra vägen behagligare att framföra sitt fordon på, så medförde den rikliga nederbörden som följde dygnen därpå att potthålen/groparna återuppstod snabbare än förväntat.
Vad kan vi då göra för vägen ska hålla en hög standard långsiktigt? Före vintern så kommer ingen ytterligare åtgärd att vidtas. Styrelsens inriktning är att vägen ska hyvlas och tillföras mer grus snarast efter tjällossningen. Enligt Trafikverkets expertis är det den bästa tiden för att utföra nämnda åtgärder. Den blir trafiksäkrare och trevligare både för trafikanterna och för dem som bor intill vägen. Vägen står också bättre emot trafikens och vädrets påverkan, så att det blir mindre risk för potthål och spårbildning. På det sättet kan vi även minska underhållskostnaderna

Sy- och buskröjning

Nu är årets sly- och buskröjning av vägkanterna genomförd. Fint blir det men lite vemodigt för nu vet vi att sommaren verkligen är över.

Årsmötet 2019/2020

För andra året i rad genomfördes 2020 års årsmöte utomhus hos kassören Stina A Gezelius gård i Järnäsklubb. Solen kom med uppehåll från regn och värme till alla 18 medlemmar som kommit för att närvara vid årsmötet.Mötets ordförande, Klas-Göran Sahlén, guidade oss genom dagordningen i den för årsmötet välkända punkter. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan föredrogs, styrelsen gavs ansvarsfrihet och valberedningen lade fram förslag på ledamöter till styrelsen. Protokollet för årsmötet kommer att läggas upp på föreningens hemsida och finnas tillgängligt hos Stina A Gezelius och Rolf Olofsson.Styrelsen tackar för den goda stämning som var och en bidrog med under mötet ochser fram emot att vi kan samlas utan Covid 19 risk nästa år. Därmed också att kunna få oss en god kopp kaffe tillsammans efter genomfört möte. Efter årsmötet informerade Klas-Göran om den planerade framtiden för Järnäs bygdegårdsförening. Bygdegården i Järnäsklubb är såld och ny gemensam lokal för den fortsatta verksamheten blir det gamla bönhuset i Järnäs, som nu är i föreningens ägo.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE

Tid. Söndag den 26 juli 2020 kl. 15.00

Plats. Axlsson-Gezelius, Järnäsklubb 127

Trots den rådande pandemin har styrelsen beslutat att genomföra årsstämman som planerat den 26 juli 2020.  För att minska risken för spridning av coronaviruset kommer mötets arrangemang att i vissa avseenden se lite annorlunda ut jämfört med tidigare år:

  • Mötet kommer att genomföras utomhus och styrelsen rekommenderar att en representant från varje fastighet deltar på årsmötet.
  • Intensionen är att årsstämman blir kort och effektiv utan att inskränka medlemmarnas rättigheter. För dem som inte personligen kan närvara vid mötet vill styrelsen lyfta fram möjligheten att delta via ombud, dvs använda fullmakt. Fullmaktsformulär bifogas kallelsen.
  • Inget fika kommer att tillhandahållas i samband med mötet.

Handlingar till mötet finns tillgängliga på föreningens hemsida, samt tillhandahålls vid mötet.

HYVLING OCH GRUSNING AV VÄGEN.

Då sommarväglaget infann sig relativt tidigt i år så var inriktningen att vi skulle grusa, vattna, salta och hyvla vägen betydligt tidigare än förra året. Den förväntade åtgärden har blivit försenad då väghyveln från Svevia inte varit tillgänglig. Vid kontakt med Svevia idag så gavs löfte om att de åtgärdar vägen under vecka 26. Beslut togs även att grusa vägen efter midsommarhelgen då materialet riskerar att damma upp i den torra väderleken. Det blir effektivare att lägga ut gruset i nära samband med vattning, saltning och hyvling.

Inställd städdag

Styrelsen fattade ett beslut den 22 april om att ställa in den planerade städdagen den 23 maj. Anledningen till detta beslut är den rådande coronapandemin och till följd av Folkhälsomyndighetens råd att undvika sammanhang där flera personer träffas. Vi bedömer även att det inte finns några akuta behov av gemensamma insatser för att hålla vägen i farbart skick. 
Egna initiativ i syfte att hålla vägen i god kondition välkomnas. Detta exempelvis genom att från vägen ta bort större stenar som kan förorsaka skada på fordon, eller att plocka bort andra föremål som inte hör hemma på vägen eller i dikena (flaskor, plastpåsar, större grenar etc.), tänk även på att ta bort lupinerna från vägkanten.
Nästa större åtgärd blir hyvling och grusning. Kontakt upprätthålls med närliggande vägföreningar om när detta kan genomföras då samutnyttjande av väghyveln eftersträvas.
Vi önskar alla medlemmar en fin vår och sommar och hoppas att pandemins järngrepp släpper snarast möjligt.