HYVLING OCH GRUSNING AV VÄGEN.

Då sommarväglaget infann sig relativt tidigt i år så var inriktningen att vi skulle grusa, vattna, salta och hyvla vägen betydligt tidigare än förra året. Den förväntade åtgärden har blivit försenad då väghyveln från Svevia inte varit tillgänglig. Vid kontakt med Svevia idag så gavs löfte om att de åtgärdar vägen under vecka 26. Beslut togs även att grusa vägen efter midsommarhelgen då materialet riskerar att damma upp i den torra väderleken. Det blir effektivare att lägga ut gruset i nära samband med vattning, saltning och hyvling.

Inställd städdag

Styrelsen fattade ett beslut den 22 april om att ställa in den planerade städdagen den 23 maj. Anledningen till detta beslut är den rådande coronapandemin och till följd av Folkhälsomyndighetens råd att undvika sammanhang där flera personer träffas. Vi bedömer även att det inte finns några akuta behov av gemensamma insatser för att hålla vägen i farbart skick. 
Egna initiativ i syfte att hålla vägen i god kondition välkomnas. Detta exempelvis genom att från vägen ta bort större stenar som kan förorsaka skada på fordon, eller att plocka bort andra föremål som inte hör hemma på vägen eller i dikena (flaskor, plastpåsar, större grenar etc.), tänk även på att ta bort lupinerna från vägkanten.
Nästa större åtgärd blir hyvling och grusning. Kontakt upprätthålls med närliggande vägföreningar om när detta kan genomföras då samutnyttjande av väghyveln eftersträvas.
Vi önskar alla medlemmar en fin vår och sommar och hoppas att pandemins järngrepp släpper snarast möjligt.

Senaste nytt

Trots storm och regn avklarades årets första styrelsemöte. Protokollet kommer som vanligt att läggas upp här på hemsidan när det är justerat. Vi beslutade bland annat att vår populära städdag blir lördag den 23 maj och nu har vi fyllt den med många uppgifter. I år samlas vi hos Axelsson-Gezelius, Järnäsklubb 127 då bygdegården troligen inte är tillgänglig för oss.

Angående vår snöröjning

Enligt riktlinjer från Trafikverket avseende vinterunderhåll/snöröjning så bör en enskild väg plogas efter varje större snöfall. En tumregel är att vägen ska plogas när snötjockleken är ca 8 centimeter.

Bör- och skallkrav går här hand i hand och i denna gråzon tillkommer även kravet på entreprenören att hålla utlovade plogtider på de statliga vägarna. Detta leder till att entreprenören tvingas undvika att ploga en enskild väg längs den ”statliga rutten” för att minska risken att bli försenad.

För att hålla kostnaderna nere så har styrelsen beslutat att samordna insatserna för snöröjning och sandning av vår enskilda väg med de närbelägna vägföreningarna på Järnäshalvön. Kostnaderna skulle avsevärt stiga om vår förening för egen del skulle beställa plogning/sandning i varje särskilt fall.

Följden av ovanstående leder till att vägen under vintersäsongen temporärt inte kan hålla samma standard som exempelvis en väg i tätbebyggt område, samt att insatsen för att hålla vägen snöröjd kan bli fördröjd. Vi hoppas på förståelse för detta.

Senaste nytt

Lite information igen om vad som händer i enklaven Järnäsklubb.
– Avverkningen av träd längs vägen på fastigheten Järnäs 19:6 och bortforsling av virket är slutfört. Slitaget på vägen i samband med detta blev marginellt. Lite ”tvättbräda” på vägdelen längst ut på Trolludden, men bedömningen är att ingen förbättringsåtgärd är nödvändig för dagen.
– Även byte av vägtrummorna och dikning i samband med detta är klart.
– Vägen vid Salteriet har fått en handpåläggning för att möjliggöra bättre avrinning mot dikena.
– Och för att möta mörkret och vintern så kommer vi att sätta ut plogpinnarna under vecka 39.


Protokoll

Nu ligger protokollet från årsmötet den 21 juli uppe. Ligger under fliken Protokoll i menyn.

Årsmöte 2019

Roligt att så många hade möjlighet att komma på kanske årets hittills finaste sommardag, det var 23 stycken medlemmar mötte upp. Kallelsen riktades initialt till att samlas i Bygdegården, men då denna (och i huvudsak dess samlingslokal) fyllts av inredning och attiraljer som ska avyttras innan försäljning, så flyttades mötesplatsen till kassörens veranda. Det visade sig vara en gemytlig plats som vi gärna återvänder till. Vi får nog inse att vi måste ta ett långsamt farväl till Bygdegården som samlingsplats och är tacksam för de ideella krafter som drivit gården under gångna år.
Två frågor, utöver de rent formella, lyftes under mötet där den ena var vinterväghållningen och den andra farthindrets väl och ve. Ett visst missnöje yttrades över den gångna vinterns vägstatus, men vi sätter vår tilltro till att entreprenörens erfarenhet av föregående vinters utförande av snöröjningen ska skapa ett högre mått av tillfredsställande resultat kommande vinter.
När det gäller farthindret så framkom det med klar tydlighet att ingen längtar till att framföra sitt fordon över hindret. Den egna upplevelsen av det hela får dock enligt årsmötets uppfattning vika sig för behovet av att hindret inte bara ska finnas kvar, utan även behöver kompletteras med förlängning och ytterligare skyltning. Visionen är att få en lagstadgad hastighet som väl underskrider nuvarande 70 km/tim, vilket i bästa fall skulle kunna undanröja behovet av ett farthinder.
Protokoll från årsmötet kommer efter hand att publiceras på hemsidan