Senaste nytt

Kantskärningen/dikesrensningen
Under förra våren torkade vägen snabbt upp och bidragande faktorer till detta var bland annat att kantskärning av plogvallarna hade genomförts under senare del av vintersäsongen, samt att det förekom endast en ringa mängd nederbörd under aktuell period. Ett undantag från vägens välmående beskaffenhet var sträckan närmast öster om korsningen Bygdegårdsvägen/Salterivägen som blev mycket lerig och djupa hjulspår följde därav. För att undvika att samma problem ska uppstå i samband med nästa års snösmältning har Nordmalings Bergteknik AB på styrelsens uppdrag genomfört kantskärning och dikesrensning längs aktuell vägsträcka. Genom denna åtgärd hoppas vi på en effektivare dränering/avrinning från vägen.image1
Slyröjning och stamkvistning
Trafikverket genomförde en besiktning av samfällighetens väg den 4 maj i år och det genomgående omdömet var att vägen är i mycket bra skick. En anmärkning påfördes dock och det var att vägsträckan från i höjd med Konsthallen fram till vändplanen vid Salteriet måste slyröjas och kvistning av träd till minst fri höjd 4,6 meter över vägytan måste genomföras. Dessa åtgärder är nu verkställda.image2