Årsmötet 2019/2020

För andra året i rad genomfördes 2020 års årsmöte utomhus hos kassören Stina A Gezelius gård i Järnäsklubb. Solen kom med uppehåll från regn och värme till alla 18 medlemmar som kommit för att närvara vid årsmötet.Mötets ordförande, Klas-Göran Sahlén, guidade oss genom dagordningen i den för årsmötet välkända punkter. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan föredrogs, styrelsen gavs ansvarsfrihet och valberedningen lade fram förslag på ledamöter till styrelsen. Protokollet för årsmötet kommer att läggas upp på föreningens hemsida och finnas tillgängligt hos Stina A Gezelius och Rolf Olofsson.Styrelsen tackar för den goda stämning som var och en bidrog med under mötet ochser fram emot att vi kan samlas utan Covid 19 risk nästa år. Därmed också att kunna få oss en god kopp kaffe tillsammans efter genomfört möte. Efter årsmötet informerade Klas-Göran om den planerade framtiden för Järnäs bygdegårdsförening. Bygdegården i Järnäsklubb är såld och ny gemensam lokal för den fortsatta verksamheten blir det gamla bönhuset i Järnäs, som nu är i föreningens ägo.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE

Tid. Söndag den 26 juli 2020 kl. 15.00

Plats. Axlsson-Gezelius, Järnäsklubb 127

Trots den rådande pandemin har styrelsen beslutat att genomföra årsstämman som planerat den 26 juli 2020.  För att minska risken för spridning av coronaviruset kommer mötets arrangemang att i vissa avseenden se lite annorlunda ut jämfört med tidigare år:

  • Mötet kommer att genomföras utomhus och styrelsen rekommenderar att en representant från varje fastighet deltar på årsmötet.
  • Intensionen är att årsstämman blir kort och effektiv utan att inskränka medlemmarnas rättigheter. För dem som inte personligen kan närvara vid mötet vill styrelsen lyfta fram möjligheten att delta via ombud, dvs använda fullmakt. Fullmaktsformulär bifogas kallelsen.
  • Inget fika kommer att tillhandahållas i samband med mötet.

Handlingar till mötet finns tillgängliga på föreningens hemsida, samt tillhandahålls vid mötet.