Nu är det klart

Inför vintern är nu dikesgrävning, trumbyte och dikesklippning klar. Vi kommer naturligtvis att fortsätta med underhållet av vår vackra väg och ser med tillförsikt an på vinterns ankomst.

IMG_0792

Senaste nytt

• Protokoll från konstituerande mötet och det första styrelsemötet ligger under fliken ”protokoll”.

• L-entrepenad AB (Peter Lundberg) är anlitad för dikesgrävning och trumbyte enligt beslut från årsmötet och kommer att påbörja arbetet under augusti/september.

• Slyröjningen kommer att påbörjas i slutet på augusti.

slyröjning

Protokoll för årsmötet

Nu är protokollet påskrivet och klart, ligger under fliken ”protokoll”.

Delar ur protokollet:
– Mötet beslutar om vägavgift I 000.- 2017/2018.
Och som vanligt hoppas vi att ni som har en andel betalar in sin avgift direkt till Bankgiro: 437-6190 och ni andra får en faktura under veckan.

– Betalning av vägavgift.
Revisorerna uppmärksammar återkommande obetalda vägavgifter. Mötet
diskuterar och beslutar att medlemmar som ej betalar årlig avgift påminns via pappersfaktura. Om inbetalning ej skett inom 30 dagar efter fakturadatum går ärendet vidare till inkasso.

Årsmöte 2017

Järnäsklubbs Östra Samfällighetsförening kallar till årsmöte söndag den 23 juli kl. 14.00, Bygdegården Järnäsklubb.

Motion till vägföreningar skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 juli 2017 under adress Järnäsklubbs Östra Vägsamfällighet, Järnäsklubb 127, 914 91 Nordmaling eller via
E-post ostra@outlook.com

Styrelsens förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justeringsmän
3. Fastställande av röstlängd
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016/2017
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Motioner
8. Avgift för 2017/2018
9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017/2018
10. Val av styrelse och suppleanter
11. Val av revisor och revisorsuppleant
12. Val av valberedning
13. Övriga frågor

 

 

Protokoll

Vad passar bättre en grå och halvdyster dag än att arbeta lite med papper och uppdateringar av hemsidan. Protokoll med bilagor från årsmötet samt konstituerande styrelsemöte ligger nu uppe och original finns hos Kicki Näslund i Järnäsklubb.

Nytt från årsmötet

Årsmöte 2016

Årets årsmöte är nu genomfört och vi från styrelsen vill tacka för visat förtroendet  och ser fram emot att få arbeta med föreningen under året.

Ett protokoll från årsmötet läggs upp på sidan när det är justerat men vi kan redan nu informera om några punkter som det beslutades om:
– Årsmötet beslutade om att ta ut en avgift om 400kr / andel. Beslutet gäller 2016/2017 och vid nästa årsmöte fattas nytt beslut.  Ni som har 1 andel betalar direkt till bankgiro 437-6190 och som referens skriver ni er fastighetsbeteckning.  Övriga som har andra andelstal än 1 andel får en separat faktura. Vi försöker att på detta sätt minska administrationen.

– Styrelsen utvidgades med en ledamot till fyra stycken och består av
Agneta Bäckman, ordförande
Mikael Lindvall, vice ordförande
Kicki Näslund, sekreterare
Stina A.Gezelius, kassör

IMG_0859

Välkommen till vägföreningens nya hemsida!

Nu är äntligen hemsidan för Järnäsklubb Östra Vägsamfällighet igång!

Under sidan Protokoll kommer vi successivt lägga ut de äldre protokoll som finns och självklart även de nya som kommer. Vi kommer även lägga ut all dokumentation inför årsmöten och dylikt.

Välkomna!